பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://www.pondiuni.edu.in/

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc, ME/M.Tech 15-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் CRS Project Fellow 1 M.Sc 20-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Lab Technician 1 B.Sc, M.Sc 20-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 20-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Associate-III 1 PhD 20-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc, PhD 14-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc, PhD 09-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 MA, PhD 09-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Com, M.Sc, MA, MBA, PhD 31-05-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Project Associate-I 1 M.Sc 10-05-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 03-05-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Com, PhD 12-04-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Com, PhD 05-04-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 05-04-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 05-04-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 2 M.Sc 03-04-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் JRF/Project Associate (PA) 1 M.Sc 31-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 27-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் JRF/Project Assistant 1 M.Sc 28-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA 15-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் JRF/Project Associate 1 M.Sc 19-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 17-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 15-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Com, MBA, PhD 08-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 15-03-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Project Associate-I 1 M.Sc 28-02-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 2 M.Com, M.Sc, MBA 18-02-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 MA, PhD 06-02-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc, MA, PhD 26-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Senior Technical Assistant 1 MA 20-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 8 M.Com, M.Sc, MBA, MCA, ME/M.Tech, PhD 13-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow (JRF)/Project Associate 1 M.Sc 17-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA, PhD 06-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 30-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Project Associate-I 1 M.Sc 15-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, ME/M.Tech 24-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 2 M.Com, PhD 23-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, MA, PhD 19-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 25-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 14-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 MA, PhD 11-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 PhD 07-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Fellow 1 M.Sc 19-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, MCA, ME/M.Tech 23-10-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Medical Officer 1 MBBS, MD 30-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 2 MBA 14-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Associate, Project Assistant 2 M.Sc 07-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Associate-III 1 PhD 09-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 09-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 MA, PhD 12-08-2022 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer