சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://www.unom.ac.in/

Last Updated: September 28, 2023 07:49 PM | by KW Media

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 M.Sc, ME/M.Tech 06-10-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecture 2 PhD 07-09-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Teaching/Research Fellow 3 M.Sc 04-09-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Full-Time Guest Lecture 2 M.Ed, M.Sc, MA 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Fellow, Guest Lecturer 5 BL, Law 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Full/Part-Time Guest Faculty 1 MA, PhD 15-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 16-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Teaching Research Fellow, Guest Lecturer 4 M.Sc, PhD 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA, MBA, PhD 03-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 04-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Controller of Examination 1 M.Sc, ME/M.Tech, PhD 28-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 24-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 3 M.Sc, PhD 20-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 6 PhD 13-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc, MA 07-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 17-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 07-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 PhD 25-06-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 PhD 20-06-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 09-05-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Post Doctoral Fellow 1 PhD 03-04-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 15-03-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Post Doctoral Fellow 1 PhD 13-03-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Associate 1 M.Sc, ME/M.Tech 06-03-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 09-03-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 27-02-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Field Investigator 2 MA 20-02-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 15-02-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 18-01-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Technician 1 M.Sc 12-01-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 23-12-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 26-12-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Teaching or Research Fellow 2 M.Sc 02-12-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 2 M.Sc, MA 08-12-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 05-12-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 BA, MA 14-11-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate 2 B.Sc, M.Sc 08-11-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecture 1 PhD 26-10-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Part-Time Guest Lecture 2 M.Sc, PhD 21-10-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 17-10-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 2 M.Sc, ME/M.Tech, PhD 22-09-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty Various M.Sc, MA, PhD 23-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Health Assistant 1 M.Sc 18-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 18-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 16-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 2 M.Sc 16-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 4 M.Sc, PhD 02-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 28-07-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc 28-07-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 4 PhD 25-07-2022 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer