Jobkola.com Tamil Logo

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

Last Updated: May 22, 2024 12:35 AM | by KW Media

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு May 2024. தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 03-06-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow (Junior)-I 1 M.Sc, ME/M.Tech 03-06-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate, Research Assistant 3 MA 15-05-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Phil, MA, PhD 06-05-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 30-05-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Teacher, Caretaker 2 12th, B.Ed, Diploma 29-04-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 25-04-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 MA 14-04-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 02-04-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 30-03-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 24-03-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் CRS Project Fellow 1 M.Phil, M.Sc, ME/M.Tech 17-03-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 2 M.Com, M.Phil, MBA, PhD 20-03-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow/Project Associate-I 1 M.Phil, M.Sc, ME/M.Tech 10-03-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Field Investigator 1 M.Sc 15-03-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Field Investigator 2 MA 28-02-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA, PhD 21-02-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 08-02-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் JRF/Project Assistant 1 M.Sc 21-01-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 25-01-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 18-01-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 24-01-2024 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Economics) 1 MA, PhD 08-12-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Faculty Resource Person 1 MA 10-12-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 30-11-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc, MA 23-11-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Officer, Field Investigator 3 MA, PhD 16-11-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 BE/B.Tech, M.Sc 08-11-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Professor, Associate & Assistant Professor 24 M.Sc, MA, PhD 18-11-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Project assistant 1 M.Sc 27-10-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant, Field Investigator 2 MA, MBA, PhD 17-10-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Social Work) 1 M.Sc, PhD 12-10-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Horticulture) 1 M.Sc, PhD 06-10-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Maths) 2 M.Sc, PhD 05-09-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest faculty 1 MA, PhD 08-09-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA, PhD 06-09-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Geography) 1 MA, PhD 28-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Office Assistant 1 Any Degree 30-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Teaching Assistant/Guest Faculty 4 M.Com, M.Sc 29-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Controller of Examinations 1 M.Sc, MA 16-09-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Physics) 3 M.Sc, PhD 17-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 2 MA, PhD 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty (Biotech) 3 ME/M.Tech, PhD 04-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA, PhD 05-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 12-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் CRS Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 10-07-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 17-07-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 2 M.Sc 30-06-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 MA 23-06-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 MA, MBA, PhD 18-06-2023 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2024 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer